Skip to Main Content

Acknowledgement to Reviewers

he high scientific standards maintained by Hydrology Research in its papers owe much to the continuing dedication of the journal's reviewers, who give freely of their time and expertise. IWA Publishing is pleased to pay tribute to this contribution by recognizing those who have participated in the review process. Thus, the Editors of Hydrology Research acknowledge with particular gratitude the following reviewers who have reviewed papers during the period January 2018–December 2018.

 

Laura Alakukku Saeid Eslamian Medhi Komasi Muthiah Perumal Danielle Verdon-Kidd
Abdelziz Al-Bassam Csilla Farkas Adam Krajewski Mikolaj Piniewski Przemyslaw Wachniew
Rene Albouy Vincent Fortin Ewa Krogulec Heini Postila Andrzej Walega
Moutaz Al-Dabbas Guangtao Fu Xijun Lai Om Prakash Dingbao Wang
Mohd Yawar Ali Khan Tian Fuqiang Joo-Heon Lee Ilaria Prosdocimi Dong Wang
Nino Amvrosiadi Guangyao Gao Huimin Lei Inmaculada Pulido Gangsheng Wang
Gholamreza Andalib Hongkai Gao Fadong Li Khalid Qahman Guo-Qing Wang
Junhong Bai Sigurdur Gardarsson Jianzhu Li Jianxiu Qiu Hongqan Wang
Xiaoyan Bai Philip Gassman Lanhi Li Zhongyi Qu Jida Wang
Victoria Bassett Mahesh Gautam Weiyue Li Nevil Quinn Jun Wang
Lars Bengtsson Bahram Gharabaghi Yanzhong Li K. Srinivasa Raju Ryan Webb
Giacomo Bertoldi Lebing Gong Yi Li Audil Rashid Harry West
Birendra Bharti Yicheng Gong Zhenwei Li Paolo Reggiani René Wijngaard
Ghosh Bobba Mark Grismer Zhi Li Jonathan Remo Robert Wilby
Hossein Bonakdari Shixiang Gu Carlos Lima Pekka Rossi Florian Willkover
Martijn Booij Yavuz Selim Güçlü Kairong Lin Ole Rössler John Wilson
Alistair Borthwick Leicheng Guo Timothy Link Emmanuel Roulin Ming-ko Woo
Oddbjørn Bruland David Gustafsson Dedi Liu Kiyoumars Roushangar shiang-jen wu
James Buttle Sasha Han Dengfeng Liu Dario Sacco Bartłomiej Wyzga
Mariza Cabral Nilgun Harmancioglu Gang Liu Mojtaba Sadegh Xianhong Xie
Eric Calais Andreas Hartmann Hailong Liu Bhabagrahi Sahoo Zhenghui Xie
Guoliang Cao Younggu Her Jintao Liu Lodovic Salomon Lihua Xiong
Roser Casas-Mulet Aida Hosseini Baghanam Maofeng Liu Jan Seibert Chong-Yu Xu
Chandramouli Chandramouli Jingming Hou Denes Loczy Shahaboddin Shamshirband Youpeng Xu
Fi-John Chang Zengyun Hu Eliisa Lotsari Quanxi Shao Yueping Xu
Saroj Kumar Chapagain Shengzhi Huang Chen Lu Jian Shen Daqing Yang
Nick Chappell Zailin Huo Fan Lu Zhenyao Shen Hanbo Yang
Jean-Baptiste Charlier Jari Hyvaluoma Ning Ma Jenq-Tzong Shiau T Yang
K.W. Chau Eun Soon Im Deepesh Machiwal Jalal Shiri Zaher Yaseen
Henry Wai Chau Seiichiro Ioka Judit Madl-Szonyi Keegan Smith Aizhong Ye
Tao Che Reza Jahanshahi Rajib Maity Ľubomír Solín Xuchun Ye
Xi Chen Richard Janowicz Maysam Majidi Jinxi Song Tien Yee
Yaning Chen Pierre Karly Jean Jeune Oleg Makhnin Shang Songhao Abdullah Yilmaz
Lei Cheng Haifeng Jia Rabin Malla Konstantinos Soulis Yixing Yin
Lin Cheng Dong Jiang Deqiang Mao Ryan Stewart Pao-Shan Yu
Delson Chikobvu Peng Jiang Pau Marti Ninghu Su Feifei Yuan
Cybele Cholet Shanhu Jiang Pau Martí Alex Sun Hongbin Zhan
Chien-Ming Chou Douglas Kane Mario Martina Peng Sun Guanghui Zhang
Hatice Citakoglu Sepideh Karimi Shreedar Maskey Yiqun Sun Honebo Zhang
E.S. Cooper Levant Kavvas Arthur McGarity Jang Hyun Sung Ke Zhang
Barry Croke Kenji Kawaike Eleni Maria Michailidi Anna Szczucinska Linus Zhang
Simon Dadson Ali Keshavarzi Uta Moderow Hossein Tabari Qi Zhang
Ali Danandeh Mehr Ingrid Keupers Piotr Moniewski Xuezhi Tan Shanghong Zhang
Peng Deng Kishanjit Khatua Ramon Montero Mudarra Zhenghong Tan Yueguan Zhang
Ravinesh Deo Giora Kidron Mohammad Najafzadeh Hansong Tang Guangju Zhao
Giuliano Di Baldassarre Kue Bum Kim Fernando Nardi Yin Tang Jianshi Zhao
Mariaines Didato Sungwon Kim Jeff Neal Rasiah Thayakaran Min Zhao
Weili Duan Tae-Woong Kim Jun Niu Mustafa Tombul Wenzhi Zhao
Bruce Dudley Ozgur Kisi Markus Noack Slavisa Trajkovic Xuehua Zhao
Doris Düthmann Michael Kizza Umut Okkan Hristos Tyralis Mohammad Zounemat-Kermani
Anita Dyrrdal Bjørn Kløve Ilhan Özgen J Vargas Qiting Zuo
Andreas Efstratiadis Krzysztof Kochanek Juraj Parajka David Velazques  
Ahmed El-Shafie Marina Kolpakova Marta Paris Basappa Venkatesh  


Close Modal
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close Modal
Close Modal