Skip to Main Content
Table 1

Geographical coordinates of precipitation gauges used in this study

Station
Station
NameNumber (ID)Lat. (decimal degrees)Long. (decimal degrees)Mean annual rainfallNameNumber (ID)Lat. (decimal degrees)Long. (decimal degrees)Mean annual rainfall
Abadan 30.282 48.411 153.3 Mashhad 17 36.568 59.146 251.5 
Ahwaz 31.353 49.053 209.2 Ramsar 18 36.785 50.833 1,206.2 
Arak 34.145 49.188 337.1 Rasht 19 37.261 50.096 831.3 
Babolsar 36.68 52.537 889.3 Sabzevar 20 35.51 58.01 186.6 
Bandar abbas 27.213 56.42 176.1 Sanandaj 21 35.738 47.178 449 
Birjand 32.373 59.576 168.5 Shahre Kord 22 32.41 50.452 321.8 
Bushehr 28.94 50.952 26.8 Shahrood 23 35.775 55.836 153.3 
Dezfoul 32.838 48.353 394.6 Shiraz 24 29.897 52.18 334.7 
Esfahan 33.181 52.694 125 Tabriz 25 37.784 46.526 282.8 
Ghazvin 10 36.1 49.843 314.4 Tehran 26 35.787 51.66 232.7 
Gorgan 11 36.956 54.26 538 Torbat Heydariye 27 35.196 59.466 267.7 
Hamedan 12 34.786 48.492 331 Urmia 28 37.546 44.908 338.9 
Kerman 13 30.15 56.58 148 Yazd 29 32.224 55.549 59.2 
Kermanshah 14 34.425 46.645 439.2 Zahedan 30 29.597 60.831 89.3 
Khorram abad 15 33.586 48.51 504.3 Zanjan 31 36.55 48.468 311.1 
Khoy 16 38.617 44.908 289.3      
Station
Station
NameNumber (ID)Lat. (decimal degrees)Long. (decimal degrees)Mean annual rainfallNameNumber (ID)Lat. (decimal degrees)Long. (decimal degrees)Mean annual rainfall
Abadan 30.282 48.411 153.3 Mashhad 17 36.568 59.146 251.5 
Ahwaz 31.353 49.053 209.2 Ramsar 18 36.785 50.833 1,206.2 
Arak 34.145 49.188 337.1 Rasht 19 37.261 50.096 831.3 
Babolsar 36.68 52.537 889.3 Sabzevar 20 35.51 58.01 186.6 
Bandar abbas 27.213 56.42 176.1 Sanandaj 21 35.738 47.178 449 
Birjand 32.373 59.576 168.5 Shahre Kord 22 32.41 50.452 321.8 
Bushehr 28.94 50.952 26.8 Shahrood 23 35.775 55.836 153.3 
Dezfoul 32.838 48.353 394.6 Shiraz 24 29.897 52.18 334.7 
Esfahan 33.181 52.694 125 Tabriz 25 37.784 46.526 282.8 
Ghazvin 10 36.1 49.843 314.4 Tehran 26 35.787 51.66 232.7 
Gorgan 11 36.956 54.26 538 Torbat Heydariye 27 35.196 59.466 267.7 
Hamedan 12 34.786 48.492 331 Urmia 28 37.546 44.908 338.9 
Kerman 13 30.15 56.58 148 Yazd 29 32.224 55.549 59.2 
Kermanshah 14 34.425 46.645 439.2 Zahedan 30 29.597 60.831 89.3 
Khorram abad 15 33.586 48.51 504.3 Zanjan 31 36.55 48.468 311.1 
Khoy 16 38.617 44.908 289.3      
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal